Beschermingsbewind

Beschermingsbewind

Bij beschermingsbewind stelt de rechter het vermogen van een rechthebbende onder bewind. Dit kan om alle goederen gaan maar dit kan ook een gedeelte van daarvan zijn. Sinds januari 2014 zijn er twee gronden waarom een rechter kan besluiten om beschermingsbewind uit te spreken, namelijk.

 • Als gevolg van zijn/haar lichamelijke of geestelijke toestand

 • Als gevolg van verkwisting of het hebben van problematische schulden

In de praktijk werkt beschermingsbewind voor de cliënt  niet heel anders dan budgetbeheer maar is er wel sprake van een stukje extra bescherming en controle via de rechtbank. 

Wat kunt u van ons verwachten:

 • Kennismakingsgesprek om uw persoonlijke situatie in kaart te brengen.

 • Opstelling van de inkomsten en uitgaven en analyse van de financiële problemen.

 • Boedelopgave aan de rechtbank. Hiermee wordt vastgelegd wat er aan geld en goederen is bij aanvang van het bewind. 

 • Overnemen van het beheer van uw financiën d.m.v. het omzetten van inkomsten en uitgaven naar de beheerrekening. Ook al uw zakelijke post zal worden doorgestuurd naar en afgehandeld door Marijnen Zaken op Orde.

 • Aanvragen van uitkeringen en  toeslagen die u toekomen en eventuele kwijtscheldingen van bijv. gemeentelijke belastingen.

 • Waar nodig betalingsafspraken maken met schuldeisers en bij problematische schulden u begeleiden naar de schuldhulpverlening.

 • Indien van toepassing u begeleiden tijdens het schuldsaneringstraject, zodat uw kans op een schone lei zo groot mogelijk wordt.

 • Waar mogelijk samen met u als cliënt uw zelfredzaamheid op het gebied van uw financiën vergroten.

 • Belastingaangifte box I.

 • Jaarlijks afleggen van Rekening & Verantwoording aan de rechtbank. Hierin specificeren wij al uw inkomsten en uitgaven over het afgelopen jaar en dit sturen wij – indien mogelijk – naar u en de rechtbank. De rechtbank controleert dan of wij uw geld en goederen goed hebben beheerd voor u.

 

Marijnen Zaken op Orde hanteert de door het Landelijk Overlegorgaan Kantonrechters (LOK) vastgestelde tarieven. Deze worden jaarlijks geïndexeerd door de rechtbank. De tarieven die op dit moment gelden kunt u vinden onder formulieren & downloads.