Privacy

Privacy Statement Marijnen Zaken op Orde

Marijnen Zaken op Orde is zich ervan bewust dat zij omgaat met persoonsgegevens die vragen om een strikt vertrouwelijke behandeling. Marijnen Zaken op Orde respecteert uw privacy en op deze pagina laat Marijnen Zaken op Orde weten welke gegevens worden verzamelt t.b.v. een goede dienstverlening aan haar cliënten.

Marijnen Zaken op Orde heeft een privacy beleid opgesteld conform de wettelijke vereisten van de Algemene Verordeningen Gegevensbescherming (AVG). De grondslag voor het verwerken van uw persoonsgegevens is een wettelijke grondslag daar Marijnen Zaken op Orde optreedt als uw wettelijke vertegenwoordiger vanaf het moment dat L. Marijnen d.m.v. een rechtbankbeschikking benoemd is tot uw bewindvoerder danwel uw curator. In geval van budgetbeheer is de grond de budgetbeheerovereenkomst.

Gebruik van verzamelde gegevens en diensten
Wanneer u zich (aan)meldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden hoofdzakelijke gebruikt om onze diensten uit te kunnen voeren. U kunt uit veiligheidsoverwegingen u niet aanmelden via een contactformulier op deze website, zodat er geen persoonsgegevens worden bewaard op onze website. Wij hanteren een strikt veiligheidsbeleid t.a.v. versleuteld opslaan van data, gebruik van wachtwoord beveiligingen en strikte back-up procedures. Hoe uw gegevens door ons worden gebruikt ziet u in dit overzicht.

Rol van L. Marijnen h.o.d.n. Marijnen Zaken op Orde.
L. Marijnen  
fungeert als verantwoordelijke voor de verwerkingen van alle persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van haar taak als wettelijke vertegenwoordiger dan wel budgetbeheerder danwel executeur of gevolmachtigde en die haar uit hoofde van die taak wordt opgelegd door de onderliggende overeenkomst dan wel de wettelijke verplichtingen.

Hosting/ clouddiensten
Marijnen Zaken op Orde werkt met software systemen en Clouddiensten zoals OnView van Linfosys te Goirle en KPN Clouddiensten van KPN te Rotterdam. Alle persoonsgegevens op deze servers staan beveiligd en versleuteld opgeslagen en met deze partijen zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten waarin afspraken zijn gemaakt over beveiliging en bewaking van persoonsgegevens en privacy.

Geheimhouding
Alle medewerkers en externe partijen (verwerkers) die toegang hebben tot en beschikking hebben over Persoonsgegevens zijn (contractueel) verplicht tot geheimhouding daarvan – behoudens enig wettelijk voorschrift die hen tot mededeling verplicht of voor zover noodzakelijk ter uitoefening van de opgedragen taak – en het treffen van de nodige maatregelen tot een zorgvuldige verwerking en veiligstelling daarvan.

Beveiliging
Marijnen Zaken op Orde
heeft zich tot het uiterste ingespannen om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen om de Persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. De maatregelen bestaan tenminste uit:
– gebruik van meerlaagse beveiliging door wachtwoorden
– encryptie van alle opgeslagen data , inclusief back-up’s zowel intern bij Marijnen Zaken op Orde als bij KPN.
– autorisatie via gebruikersnaam en wachtwoorden
– fysieke beveiligingsmaatregelen  zoals toegangspas en gebruik van kluis voor opslag encrypted data
– afsluiten verwerkersovereenkomst waar nodig

Bewaartermijnen
Marijnen Zaken op Orde 
bewaart de Persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving.

Recht op inzage, correctie
Cliënten kunnen Marijnen Zaken op Orde op elk gewenst moment via info@marijnenzakenoporde.nl verzoeken om inzage in of correctie van de eigen Persoonsgegevens. Wij hanteren hierbij een termijn van 30 dagen.

Communicatie
Marijnen Zaken op Orde bewaart Persoonsgegevens zolang als deze noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor Marijnen Zake op Orde is aangesteld en u het bericht heeft gestuurd danwel zolang als er een wettelijke bewaarverplichting bestaat.

Doeleinden
Marijnen Zaken op Orde verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy statement tenzij Marijnen Zaken op Orde van tevoren uw toestemming hiervoor heeft verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld als daartoe geen noodzaak is in het kader van de uitvoering van haar taken als wettelijke vertegenwoordiger.  In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden.

Veranderingen
Dit privacy statement is afgestemd op de taken van Marijnen Zaken op Orde die zij uitvoert als bewindvoerder en/of curator, budgetbeheerder danwel executeur of gevolmachtigde en waaraan dus een wettelijke verplichting danwel en overeenkomst aan ten grondslag ligt.  Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in dit privacy statement. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy statement te raadplegen.

Vragen en feedback
Vragen, opmerkingen en/of klachten over dit privacy statement of de manier waarop Marijnen Zaken op Orde  de Persoonsgegevens verwerkt, kunnen kenbaar worden gemaakt per email via info@marijnenzakenoporde.nl. U kunt onder het tabblad informatie op onze website een overzicht vinden welke gegevens wij van u verwerken t.b.v. onze werkzaamheden voor u.