Bewindvoering (vervolg)

Voor een specificatie van de standaard taken en bijzondere taken van een bewindvoerder verwijzen wij u naar ww.rechtspraak.nl. Tevens vindt u hier ook de landelijk, door de rechtbank jaarlijks vastgestelde tarieven, die gelden voor een professionele bewindvoerder. Het is mogelijk om het beschermingsbewind vroegtijdig op te heffen. De cliënt kan daarvoor een gemotiveerd verzoek sturen naar de kantonrechter. De bewindvoerder zorgt ervoor dat alles op de juiste wijze wordt afgewikkeld voor de beëindiging.

Wat kunt u van ons verwachten:

 • Kennismakingsgesprek om uw persoonlijke situatie in kaart te brengen.
 • Indien gewenst ondersteuning bij aanvraag beschermingsbewind bij de rechtbank inclusief plan van aanpak.
 • Verzamelen onderliggende stukken financiële situatie / inkomsten / uitgaven / schulden
 • Opstelling van de inkomsten en uitgaven en analyse van de financiële problemen.
 • Opstelling boedelopgave en indienen bij de rechtbank, waarmee wordt vastgelegd wat er aan geld en goederen is bij aanvang van het bewind.
 • Openen beheerrekening en leefgeldrekening.
 • Overnemen van het beheer van uw financiën d.m.v. het omzetten van inkomsten en uitgaven naar de beheerrekening. Ook al uw zakelijke post zal worden doorgestuurd naar en afgehandeld door Marijnen Zaken op Orde.
 • Aanvragen van uitkeringen, minimaregelingen, bijzondere bijstand en  toeslagen die u toekomen en eventuele kwijtscheldingen van bijv. gemeentelijke belastingen.
 • In overleg afsluiten/wijzigen verzekeringen
 • Declaraties indienen bij verzekeringen
 • Waar nodig betalingsafspraken maken met schuldeisers en bij problematische schulden u begeleiden naar de schuldhulpverlening.
 • Indien van toepassing u begeleiden tijdens het schuldsaneringstraject, zodat uw kans op een schone lei zo groot mogelijk wordt.
 • Waar mogelijk samen met u als cliënt uw zelfredzaamheid op het gebied van uw financiën vergroten.
 • Belastingaangifte box I.
 • In geval van beschermingsbewind; Jaarlijks afleggen van Rekening & Verantwoording (R&V) aan de rechtbank. Hierin specificeren wij al uw inkomsten en uitgaven over het afgelopen jaar. Indien u de R&V niet zelf kunt goedkeuren, dan neemt de rechtbank deze toetsing van u over. De rechtbank controleert dan of wij uw geld en goederen goed hebben beheerd voor u.

 

Marijnen Zaken op Orde hanteert de door het Landelijk Overlegorgaan Kantonrechters (LOK) vastgestelde tarieven. Deze worden jaarlijks geïndexeerd door de rechtbank. De tarieven die op dit moment gelden kunt u vinden op de website: www.rechtspraak.nl